Lapsang Souchong 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$24

Jasmine 2020
Sold Out
Jasmine 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$21

White Peony 2020
Sold Out
White Peony 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$20

Qi Lan 2017
Sold Out
Qi Lan 2017

Xiang Tu Cha Shuo

$35

Mao Feng 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$22

Wild Silver Needle 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$44

Mei Zi Jing
Sold Out
Mei Zi Jing

Xiang Tu Cha Shuo

$22

Da Hong Pao 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$19

Lao Man E

Xiang Tu Cha Shuo

$25

Wild White Peony 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$31

Wild Little Veggie 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$28

She Men 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$54

Mei Zhan 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$23

Shui Jin Gui 2014

Xiang Tu Cha Shuo

$35

Old Bush Song Zhong 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$44

Ya Shi Xiang 2021

Xiang Tu Cha Shuo

$25

Ba Xian 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$65

Old Bush Shui Xian 2017

Xiang Tu Cha Shuo

$92